Our Programs

Speakers at MCH

Vasudha Dalmia

Vivek Shanbhag

Romila Thapar

Udaya Kumar

Sunil Shanbag

Sundar Sarukkai

Simona Sawhney

Sashi Kumar

Perumal Murugan

Ravinder Kaur

K R Meera

M T Vasudevan Nair and U R Ananthamurthy

John Nemec

Jerry Pinto

Francesco Sferra

Gary Tubb

Elaine Fisher

Akkai Padmashali

A Revathi

Akeel Bilgrami

Arundhathi Subramaniam

Bama

Devaki Jain